Books

Truyện Ngắn #2020

Truyện Ngắn By Nam Cao Truy n Ng n Nam Cao ch t tr n cu n ti u thuy t l n c a i m nh Ng i y t i n ng y ng c ng y s c l c N u c n s ng ch c ch n nh ng mong mu n c a anh s th nh s th t r c r tr n m t t m xa r t xa i v n Nam Cao kh ng
 • Title: Truyện Ngắn
 • Author: Nam Cao
 • ISBN: -
 • Page: 428
 • Format: Bìa mềm
 • Truyện Ngắn By Nam Cao Nam Cao ch t tr n cu n ti u thuy t l n c a i m nh Ng i y, t i n ng y ng c ng y s c l c N u c n s ng, ch c ch n nh ng mong mu n c a anh s th nh s th t r c r tr n m t t m xa, r t xa i v n Nam Cao kh ng d i Tr n m i n m s ng t c c hai th i k tr c v sau C ch m ng, Nam Cao l i nhi u t c ph m c gi tr Th i gian tr i qua, t c ph m c a Nam Ca Nam Cao ch t tr n cu n ti u thuy t l n c a i m nh Ng i y, t i n ng y ng c ng y s c l c N u c n s ng, ch c ch n nh ng mong mu n c a anh s th nh s th t r c r tr n m t t m xa, r t xa i v n Nam Cao kh ng d i Tr n m i n m s ng t c c hai th i k tr c v sau C ch m ng, Nam Cao l i nhi u t c ph m c gi tr Th i gian tr i qua, t c ph m c a Nam Cao nh c ng b c l th m nh ng ph m ch t m i, nh ng gi tr m i Ch ng ta c ng th m y u qu ng, m t t m h n trung th c v cao p trong cu c i c ng nh tr n trang s ch m t nh v n chi n s v i ngh a ch th c v tr n v n c a danh hi u n y.
  Truyện Ngắn By Nam Cao
  • [AZW] ✓ Free Download ✓ Truyện Ngắn : by Nam Cao ↠
   428 Nam Cao
  • thumbnail Title: [AZW] ✓ Free Download ✓ Truyện Ngắn : by Nam Cao ↠
   Posted by:Nam Cao
   Published :2020-01-20T08:24:06+00:00

  About "Nam Cao"

  1. Nam Cao

   Nam Cao t n th t l Tr n H u Tri l m t nh v n hi n th c l n, chuy n vi t truy n ng n ng gh p hai ch t n t ng v t n huy n qu m nh l m b t danh Qu ng t i l ng i Ho ng, t ng Cao , huy n Nam Sang, t nh H Nam nay l x H a H u, huy n L Nh n, H Nam M t s truy n ng n n i ti ng c a ng Ch Ph o i Th a L o H c Gi ng S ng i m t B i h c qu t nh T ng y m ch t Tr con kh ng c n th t ch C i m t kh ng ch i c

  676 Comments

  1. Nam Cao c v r t th ch cho nh n v t c a m nh ch t C l 1 ng i Vi t Nam v i suy ngh c a 1 ng i Vi t Nam i n hinh tin v o lu n h i, tin v o vi c ng i ta s c u thai s ng ti p ki p sau.C i ch t trong v n ch ng c th ng t ng tr ng cho s gi i tho t kh i nh ng n i th ng kh b t c c ng c c a nh n v t n v i ki p sau m c tin r ng no m y v h nh ph c h n l c i ch t th m m tinh th n nh n o.Gi a 1 r ng nh ng c i ch t l p l i gi tr t ng t th b ng c 1 c i ch t ng t ch h n m nh ra c i ch t c a th ng b con trong M s [...]


  2. Nam Cao l nh v n c a nh ng ki p ng i b n c ng trong x h i Nh n v t trong truy n Nam Cao ph n l n l ng i d n ngh o kh b c i i h nh h , nh ng t m h n v nh n c ch kh ng bao gi b d p t t ho n to n Chao i Chao i Ngh thu t kh ng c n l nh tr ng l a d i,ngh thu t kh ng n n l nh tr ng l a d i, ngh thu t c th ch l ti ng au kh kia, tho t ra t nh ng ki p l m than.


  3. B n c nh nh v n Nguy n Quang Thi u, th Nam Cao l m t trong nh ng t c gi m m nh y u th ch nh t t khi c n ng i tr n gh nh tr ng Gi ng v n c a ng v a n t s u cay v a c v chua ch t, nh n v t c kh c h a r n t t b ngo i n n i t m M i chuy n ng n c a Nam Cao u mang n cho m nh nh ng c m x c kh t v day d t.


  4. Tuy n t p truy n ng n bao gi c ng kh c Truy n ng n nh ng m nhi u c ng th nh d i D i m c t truy n kh ng c m y th hay c ng th nh nh t.Truy n l i c n bu n th th m.B d c Tr ng Thi n.


  5. Nh ng c u chuy n lu n l m cho ng i c ph i r ng r ng n c m t Th ng cho nh ng s ph n con ng i C i th i th , c i ngh o i, v s b c l t c a giai c p l m cho cu c s ng c a ng i d n ph i kh c c v o le Ch c t c gi ph i au x t l m khi nh n th y nh ng s ph n y.  6. V n Nam Cao h u h t c c i k t bu n, mang kh ng kh n ng n c a c i ngh o, nh ng b c l t ng th i Trong to n b c c truy n ng n c a ng, truy n i M t c l c s ng t c sau c ng, sau CMT8 n n ph n n o hi n i h n, g n g i h n v i hi n t i, v x h i c ng t nhi u b t t i t m so v i ph n l n c c t c ph m c a ng.
  7. Ch bi t n i th n o, c c c th y n hay th i y l i l tuy n t p v i nhi u truy n ng n, nhi u n i dung kh c nhau n n c ng kh ng bi t t m g n th n o cho c n t ng l m v i c ch h nh v n c a t c gi , r i t ng n ng cho n n i dung c gi n d , ch n ph ng th n o y


  8. C i s th t t n nh n lu n lu n b y ra y S th c gi t ch t nh ng c m l ng m n gieo trong u c i n c i th v n ch ng c a b n nh n r i qu.Th nh tho ng c r i c m nh nh , b n nh n r i qu , b n d ng m c l ng th i gian v bi n m t t ng v n v v ki p ng i v nh ng v sao Chao i Tr ng p l m Tr ng d u d ng v trong tr o v b nh t nh Nh ng trong trong nh ng c n l u n t m tr ng l m cho c i b ngo i tr ng c ng p, bi t bao ng i qu n qu i, n c n , nh n nh v i nh ng au th ng c a ki p m nh Bi t bao ti ng nghi n r ng v ch i [...]


  9. Nh ng con ng i ngh o kh , nh ng s ph n kh ng th b n c ng h n, s ph n c a nh ng con ng i d i y x h i c c ph i b y d i ng i b t kh ng th ch n th t h n c n a M i c u chuy n, m i s ph n, m i c nh i o le c v n n, c i b c tranh ngh o kh c a t ng l p n ng d n lao ng th i b y gi th t kh coi, c i ngh o, c i kh b m v o h , t ng nh ph i cam ch u, nh ng n ch a trong nh ng d ng v n c a t c gi , ngo i s c m th ng s u s c v i nh ng s ph n ngh o kh c n c c m t ni m hi v ng c n con trong y Bi t u m t l c n o y, [...]


  10. Gi ng v n Nam Cao kh ng th l n v o u c 3 c m c s h t truy n N i chung l so v i c c truy n nh L o H c, Ch Ph o th nh ng truy n c n l i i khi c n c ph n n i tr i h n N i chung l qu hayyyyyyyyyyyyy


  11. Ph o, C B , C H c, Tr ch V n o nh o Ba Suy , N u n M t b a no, tr con kh ng c x i th t ch kmn, r t ra m t i u ng n i u  12. C nh ng truy n ng n c a Nam Cao c i c l i c h n ch c l n, n m c thu c l ng, nh ng ch ng v n m i, v m nh m t c ch kinh kh ng.


  Leave a Comment