Books

Mīlestības skartie #2020

Mīlestības skartie By Maija Krekle M lest bas skartie M la dara br numus Viens t s piesk riens un Vienk r kalpon te D rta Rudz te kura pat neprot rakst t satiek P terpils Av u redaktoru Kri j ni Baronu un k st par vi a sievu Ilgi nezi un aub s j mok s
 • Title: Mīlestības skartie
 • Author: Maija Krekle
 • ISBN: 9789984827766
 • Page: 431
 • Format: Paperback
 • Mīlestības skartie By Maija Krekle M la dara br numus Viens t s piesk riens un Vienk r kalpon te D rta Rudz te, kura pat neprot rakst t, satiek P terpils Av u redaktoru Kri j ni Baronu un k st par vi a sievu Ilgi nezi un aub s j mok s Mat sam Kaudz tem, kam r vi a iecer t , reiz skaist k Piebalgas meita L ze R tmindere, bet nu jau etrdesmitpiecgad ga, dod j v rdu Jaunais skolot js Vilis LejM la dara br numus Viens t s piesk riens un Vienk r kalpon te D rta Rudz te, kura pat neprot rakst t, satiek P terpils Av u redaktoru Kri j ni Baronu un k st par vi a sievu Ilgi nezi un aub s j mok s Mat sam Kaudz tem, kam r vi a iecer t , reiz skaist k Piebalgas meita L ze R tmindere, bet nu jau etrdesmitpiecgad ga, dod j v rdu Jaunais skolot js Vilis Lejnieks, dzejnieka v rd Pl dons, m i gaida uzaugam savu biju o skolnieci Elfr du, kuru iecer jis emt par sievu, bet pa to laiku salau dz vi tikko imn ziju beigu ajai Ot lijai Ku ai Trauslo, bezgala skaisto un talant go pianisti Liliju Kalni u Ozoli u n v aizved abu vi as m oto v rie u egoisms Par divu cilv ku tra diju izv r as ar spo k Latvijas diplom ta Zigfr da Annas Meierovica otr laul ba Milda Gr nfeldes m lest ba ir r gta Abi vi as dz ves Aleksandri ir nebr vi cilv ki aks baid s no pag tnes un tagadnes, bet ar Pel ci vi a satiekas izs t jum 26 m las st sti nav izdom ti Un tie nebeidzas, jo dz vo t l k dzej , proz , m zik , le end s un ar au u valod s Apraksts no jr
  Mīlestības skartie By Maija Krekle
  • UNLIMITED PDF ☆ Mīlestības skartie - by Maija Krekle
   431 Maija Krekle
  • thumbnail Title: UNLIMITED PDF ☆ Mīlestības skartie - by Maija Krekle
   Posted by:Maija Krekle
   Published :2019-011-16T23:47:35+00:00

  About "Maija Krekle"

  1. Maija Krekle

   Maija Krekle Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Mīlestības skartie book, this is one of the most wanted Maija Krekle author readers around the world.

  957 Comments

  Leave a Comment